Organizacja transportu Szczecin

Klasyfikacja ładunków ADR

Transport ADR (z francuskiego L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), czyli Europejska Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Wszystkie strony w umowie można sprawdzić na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. ADR to obszerny akt prawny, który normalizuje przepisy w krajach Unii Europejskiej. Pierwszy dokument został podpisany w 1957 roku w Genewie. Polska podpisała go w 1975 roku. Akt prawny ADR, jest co jakiś czas nowelizowany i są do niego dopisywane nowe artykuły. Nowelizacja w 2019 roku zawiera dwa tomy, jeden ma ponad 300, a drugi ponad 400 stron. Znajdują się w nim wszelkie przepisy, jakich powinni przestrzegać osoby zajmujące się transportem ADR.

Podział ADR

Głównym podziałem ładunków niebezpiecznych jest 13 różnych ich klas.Każdy ładunek, który zalicza się do tej listy, musi być oznakowany i przewożony w wymaganych warunkach.

 • Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
 • Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne
 • Klasa 4.2 Materiały samozapalne
 • Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty

 

Dokumenty, jakie są potrzebne do transportu ADR

Pojazd, który transportuje ładunki niebezpieczne również powinien posiadać oznakowania i naklejki ostrzegawcze. Ładunek musi mieć sporządzone dokumenty uwierzytelniające jego pochodzenie oraz instrukcję dotyczącą jego transportu. Ładunki niebezpieczne muszą być zgłoszone, aby w razie jakiegokolwiek wypadku służby wiedziały jak reagować na sytuacje kryzysowe.

Kierowca ADR

Kierowcy prowadzący pojazdy z ładunkami ADR, muszą posiadać specjalne uprawnienia. Przeszkolenie zapewnia, iż kierowca wie jak obchodzić się z danym ładunkiem. Dzięki temu może gwarantować bezpieczeństwo dla siebie oraz dla otoczenia. Pojazd, którym ładunki są transportowane musi mieć aktualne badania techniczne . Powinien również być wyposażony w niezbędny sprzęt oraz środki ratownicze.